Frissestart
logo

Privacy regelement

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die FrisseStart betracht ten aanzien van de

verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen cliënt en werkgever.


Definities

 • Persoonsgegevens; alle gegevens van de cliënt die door de opdrachtgever zijn verstrekt en
  gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de
  vorm van schriftelijke documenten ten behoeve van eventuele bemiddeling.
 • Frissestart; medewerkers en of derden die in opdracht van Frissestart werkzaamheden
  verrichten.
 • Bemiddeling; alle activiteiten en handelingen die door Frissestart en/of derden worden
  uitgevoerd.
 • Opdrachtgever; de partij die aan Frissestart een opdracht heeft verstrekt voor het
  verrichten van een dienstverlening.
 • Cliënt; eenieder die door Frissestart in traject is genomen.
  Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden. Het bevorderen van de re-integratie van
  werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf naar een duurzame
  werkplek bemiddelt moeten worden. Het kunnen beoordelen van de passendheid van een
  bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van
  de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke
  en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde
  werkzaamheden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze
  zijn verkregen.

Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoonsgegevens

Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden. Het bevorderen van de re-integratie van
werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf naar een duurzame
werkplek bemiddelt moeten worden. Het kunnen beoordelen van de passendheid van een
bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van
de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke
en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde
werkzaamheden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze
zijn verkregen.

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Frissestart en of derden die in opdracht van Frissestart persoonsgegevens verwerken zijn
gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.

 

Cliënt heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een
verklaring toe te laten voegen aan het dossier. Persoonsgegevens zullen door Frissestart en of
derden die in opdracht van Frissestart werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige
technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding
en/of inzage.

Verstrekking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de bemiddeling en re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn toestemming.

Inzage van persoonsgegevens

De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van Frissestart en worden niet overhandigd.
Cliënt kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Cliënt of diens gemachtigde,
mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn
persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door Frissestart verzameld en aangetekend
verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met
zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens”
voor aanvrager dan wel cliënt. Frissestart en of derden die in opdracht van FrisseStart beschikken
over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel verstrekking van een afschrift en of kopie weigeren
als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met
opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Fysieke dossiers inclusief aantekeningen, rapportages worden twee maanden na beëindiging van
het traject vernietigd. Persoonsgegevens worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de
looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

Klachten

Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar de klachtenprocedure van FrisseStart.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: <a href=’https://cookiefirst.com/nl/cookie-consent/’ title=’Cookiefirst Cookie Consent pagina’>Cookiefirst Cookie Consent pagina</a> aangeduid als CookieFirst.

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

 

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.</p>n<h2>Serverlogbestanden</h2><p>Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld: </p><ul>Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming</li><li>Uw geanonimiseerde IP-adres</li><li>Informatie over uw Browser</li><li>Informatie over uw Apparaat</li><li>De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht</li><li>De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt</li> <li>De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen</li> <li>Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt</li> </ul>

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

 

 

Volg ons via

Nuenen

De Tienden 26B

5674 TB Nuenen

☎  +31408459091
✉  info@FrisseStart.nl

Bergen op Zoom

Ravelstraat 28
4614 XD Bergen op Zoom

☎  +31 164 – 78 25 44

bergenopzoom@FrisseStart.nl

Wij bellen u graag even op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen
Wij bellen u graag even op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen
Wil je de Cursus kalender ontvangen? Vul je gegevens in en ontvang deze direct in je mailbox!
Cursus kalender aanvragen
Aanvraag offerte interne certificering
Offerte aanvragen interne certificering
50%
1/2
Aanvraag offerte in company opleiding
Offerte aanvragen Incompany training
50%
1/2
Kies de locatie en code 95 cursus(sen)
Kies de locatie en code 95 cursus(sen)